പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആകാതിരിക്കട്ടെ | Kira – The Killer | Psycho Thriller Short Film | ANNPresenting you the Malayalam short film #Kira Directed By #ArunNalanNair

Written & Direction : Arun Nalan Nair

Produced by : George John Jose

Cinematography & Editing : Sakhin Visualbeatz

Music by : Nikhil Madhav

Mixing by : RMPro Audio Solutions

Singer : Sreejith Ravi

Lyrics : Syam Sasi

Associate Directors: Ayana Soman, Abin S Lora

Assistant Directors : Nikhil Pradeep, Bibin S Lora

Poster Designs : Athenz

Subscribe Us :
Like Us on Facebook :

Xem thêm các video Phim khác: https://lionwin2888.org/phim

About The Author

22 Comments

 1. AK Cz December 13, 2019 Reply
 2. Midhun Ts December 13, 2019 Reply
 3. tEch OnE MaLayalam December 13, 2019 Reply
 4. jithinvijayan11 krishna December 13, 2019 Reply
 5. Neenu Johnson December 13, 2019 Reply
 6. Theneecha media December 13, 2019 Reply
 7. സൈക്കോ റിഷു December 13, 2019 Reply
 8. ❣☝ORUVIRAL 🅿URATCHi☝🏻❣ December 13, 2019 Reply
 9. Anu sudhan December 13, 2019 Reply
 10. King Maker December 13, 2019 Reply
 11. King Maker December 13, 2019 Reply
 12. Nayana v Nair December 13, 2019 Reply
 13. Yummy Hut December 13, 2019 Reply
 14. JIBIN VARGHESE December 13, 2019 Reply
 15. Sreenath Adirhya December 13, 2019 Reply
 16. Uruy Uru December 13, 2019 Reply
 17. Binndhu Sreekumar December 13, 2019 Reply
 18. Vipin N Kurup December 13, 2019 Reply
 19. Shajahan Hamsa December 13, 2019 Reply
 20. Sibin Michael December 13, 2019 Reply
 21. Jiji James Kochu December 13, 2019 Reply
 22. Anush Official December 13, 2019 Reply

Reply