[VNPOST] – Phần mềm chuyển phát hồ sơ Bảo hiểm xã hội | Quy trình tiếp nhận và trả kết quả BHXHKhách hàng doanh nghiệp gửi yêu cầu nộp hồ sơ BHXH trực tuyến thông qua phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH của Bưu điện Việt Nam. Sau đó bưu điện điều bưu tá đến thu gom bưu phẩm hồ sơ BHXH tại doanh nghiệp và chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn địa phương, đồng thời Bưu điện Việt Nam nhận hồ sơ cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương xử lý xong có kết quả để chuyển trả cho doanh nghiệp.

Xem thêm các video Tài Chính, Ngân Hàng, Bảo Hiểm khác: https://lionwin2888.org/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

About The Author

Reply